Lãnh đạo TPHCM vừa có quyết định nhân sự của một số cơ quan, đơn vị.