Qua hai năm triển khai thí điếm xây dựng mô hình Làng văn hóa cộng đồng tại xã Hưng Xá, Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên; xã Chi Khê, Bồng Khê, huyện Con Cuông và 2 xã Thịnh Sơn, Lưu Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các cấp chính quyền cũng như người dân ở các xã điểm. Phong trào ra đời đã tiếp cận toàn diện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Tại hai xã Lưu Sơn, Thịnh Sơn (Đô Lương), tuy điều kiện kinh tế ở mức trung bình, song nhận thức của người dân về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội đã được nâng lên rõ rệt như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai trước đó. Tại 2 xã miền núi Chi Khê, Bồng Khê (Con Cuông), mặc dù trình độ dân trí không đồng đều, cộng thêm tập quán lâu đời của người dân nơi đây gây nhiều khó khăn khi mới bắt đầu thực hiện nhưng với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến huyện, xã đến nay phong trào đã đi vào nề nếp, thay đổi được nếp sống, sinh hoạt của người dân miền núi... Các tiêu chí sức khỏe của phong trào có tính toàn diện như: không hút thuốc lá, công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; các tiêu chí sức khỏe lồng ghép trong các chương trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo... đều thực hiện tốt. Hiện nay, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các địa phương nhân rộng mô hình Làng văn hóa sức khỏe, trong đó tập trung phát triển công tác y tế dự phòng như: phong trào vệ sinh môi trường phòng tránh bệnh tật và các biện pháp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Ngành y tế tổ chức tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng để mỗi người dân chủ động phòng bệnh và rèn luyện nâng cao sức khỏe; ngành văn hóa tiếp tục đưa hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao, nhất là kiến thức về sức khỏe tới các Làng văn hóa sức khỏe ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...xây dựng các tiêu chí ăn sạch, ở sạch, uống sạch, bảo đảm cho các Làng văn hóa sức khỏe người dân được sống trong môi trường tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan...phấn đấu đạt gia đình sức khỏe, làng sức khỏe, khu dân cư sức khỏe, thực hiện xã hội hóa công tác y tế.../.