Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố vừa có hướng dẫn học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 26 của Đảng ủy Khối về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ.

Nhan rong dien hinh hoc tap lam theo guong Bac Ho vi dai - Anh 1

Đồng thời, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy khối cũng yêu cầu việc tổ chức học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 26 cần gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Chương trình công tác lớn của Thành ủy và 3 chương trình công tác của Đảng bộ Khối…

Trần Vũ