Tiền nào của nấy. Một công trình mang tính thế kỷ như thế mà để nhà thầu không tên tuổi thi công. Nếu đề nhà thầu danh tiếng làm thì chắc chắn họ sẽ có biện pháp xử lý khi có xảy ra sự cố.