Các công ty kinh doanh bất động sản đều treo biển "hết hàng".