Theo BCTC kiểm toán năm 2012 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Oricombank), lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 222.9 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm 2011.

Bảng so sánh kết quả kinh doanh năm 2012 với năm 2011 của OCB

ĐVT: Tỷ Đồng

Cụ thể, năm 2012, thu nhập từ lãi của ngân hàng đạt 1,185.09 tỷ đồng, tăng gần 32%. Trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 36.17 tỷ đồng thì chứng khoán đầu tư mang lại khoản lỗ 28 tỷ đồng cho Oricombank. Ngoài ra, ngân hàng còn lỗ 133 tỷ đồng trong kinh doanh ngoại hối.

Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng lên hơn 175 tỷ đồng và chênh lệch về hoạt động khác của ngân hàng gần 98 tỷ đồng (năm 2012, ngân hàng lỗ gần 19 tỷ đồng) so với năm 2011 nên lợi nhuận sau trước thuế của ngân hàng giảm hơn 24% so với cùng kỳ, đạt 304 tỷ đồng.

Ngân hàng đạt 223 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 26% so với mức 303 tỷ đồng của năm 2011.

Năm 2012, cho vay và tiền gửi của khách hàng đều có sự tăng trưởng cao, lần lượt tăng 24% và 56% so với năm 2011.

Cho vay và tiền gửi khách hàng tại Oricombank

Các dòng tiền của Oricombank trong năm đều âm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2,067 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư âm 56 tỷ đồng và hoạt động tài chính âm 150 tỷ đồng.

Duy Hoàng (Vietstock)

ffn