Sau 5 năm nội chiến, những người dân Syria đang thật sự cần hòa bình và những cải cách, đổi mới đưa đất nước trở lại ổn định.

Cuộc bỏ phiếu này dự kiến có thể sẽ kéo dài do những khó khăn vì chiến tranh nhưng kết quả bầu cử được mong đợi sẽ có trong ngày 14/4.