- Các cụ nói: "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Vì đó là hai vũ trụ khác nhau nên không thể nào hát Ông giống Bà được!".