Nhiều trí thức, văn nghệ sĩ từ đất Hà Thành có câu chuyện vô thành phố Hồ Chí Minh... thường đề đạt ý kiến muốn được gặp đồng chí Võ Văn Kiệt. Trong đó có cả những vị xưa nay có tiếng là khinh bạc. Suy nghĩ về điều này tôi nghiệm ra rằng, ông Sáu Dân (tên gọi thân mật của đồng chí Võ Văn Kiệt) là người có sức cuốn hút từ phong thái, bản lĩnh và sức sáng tạo của một nhà lãnh đạo đối với quần chúng và với tầng lớp trí thức.