Hanoinet - Mỗi người có một cơ địa khác nhau vì vậy nguyên nhân dẫn đến bụng bia cũng không giống nhau.