Cái tên trở thành định mệnh tạo sự bền chí vươn lên để bước sang thế kỷ XXI Nguyễn Chí Bền đã trở thành một nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu về văn hóa dân gian, văn hóa dân tộc, một tấm gương về sự bền chí phấn đấu vươn lên để mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.