Đại sứ, tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017 - 2021.