Cụm từ “thí điểm” mang tính tạm thời và gây tâm lý không yên tâm cho người nước ngoài...