Hanoinet- Hầu hết người dân đều không tán thành việc thu phí giao dịch qua ATM nhất là trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay.