ThienNhien.Net - Nhắc đến đồng bằng sông Mê Kông, hình ảnh hiện ra trong trí tưởng tượng của mọi...