Chó rừng đã có những pha tung mình trên không bắt mồi đầy điệu nghệ để vồ gọn gà gô.

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 1

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 2

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 3

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 4

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 5

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 6

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 7

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 8

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 9

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 10

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 11

Ngoan muc canh cho rung tung minh tren khong vo gon ga go - Anh 12