QĐND - Sáng 18-4, Tạp chí Quốc phòng toàn dân kỷ niệm 60 năm ra số đầu (4-1948/4-2008)...