SGTT.VN - Các chương trình, dự án nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường đại học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới của đất nước là một trong những lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài – nội dung trên được nêu tại dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của bộ Giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực được ưu tiên khác là các chương trình, dự án thực hiện chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo; các chương trình, giáo dục phổ cập và giáo dục ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; các chương trình, dự án nâng cao năng lực quản lý nhà nước…