Chương trình nghiên cứu bảo vệ môi trường và tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh là một trong những chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm của thành phố. Trong giai đoạn 2006 - 2009, những kết quả nghiên cứu đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách về môi trường.

Các đề tài tập trung nghiên cứu quản lý môi trường đô thị và quản lý tài nguyên như bảo vệ nguồn nước, phân vùng chất lượng nước, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại… Về công nghệ môi trường, đã có những nghiên cứu về các giải pháp khả thi đối với hoạt động thu khí và tái sinh năng lượng tại các bãi chôn lấp… Phần lớn các nghiên cứu sau khi nghiệm thu được chuyển giao cho cơ quan đặt hàng có kế hoạch sử dụng. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2006 - 2008, trong 26 đề tài chuyển giao cho Sở thì có 15 đề tài được ứng dụng trong thực tế, 8 đề tài trong giai đoạn triển khai thực hiện, có 3 đề tài vẫn chưa áp dụng được vào thực tế. Đây là một tỷ lệ ứng dụng thực tế khá cao và năm sau cao hơn năm trước. Khoảng 60% đề tài đều tập trung nghiên cứu từ yêu cầu của thực tiễn thông qua đơn đặt hàng của các sở, ngành, doanh nghiệp. Sở cũng đã cải tiến cơ chế quản lý chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu như tăng cường cơ chế đặt hàng, nâng cao vai trò của Hội đồng tư vấn khoa học. Tuy nhiên, phần lớn các đề tài sau khi nghiệm thu 1 - 2 năm, giới thiệu công nghệ mới có thể đưa vào thực tế cho nhiều đơn vị áp dụng. Đặc biệt các đề tài về quản lý, khả năng áp dụng vào thực tế cao hơn nhiều so với đề tài nghiên cứu về công nghệ vì kinh phí đầu tư cho triển khai công tác quản lý nhỏ hơn so với đầu tư công nghệ. Hiện tại phần lớn các đề tài sau nghiên cứu chỉ áp dụng được ở một đơn vị. Một số đề tài phải hoàn thiện thêm mới ứng dụng được. Nhiều nhà khoa học cho biết, việc làm thế nào để doanh nghiệp, sở, ngành đặt hàng các nhà khoa học thực sự còn quá khó. Vì thế, cần có một bộ phận làm cầu nối giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp. Đồng thời, nên thông tin rộng rãi những đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu để nhiều người biết đến. Kiều Anh