Đó là quyền về lập pháp và ngân sách của Liên minh châu Âu