Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIII - Kỳ họp thứ 14(Từ ngày 13-6 đến ngày 14-6-2008)Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;Sau khi xem xét các báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, ý kiến của Ủy ban MTTQ thành phố, ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố.