Theo tôi, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP không khả thi. Không thể quy định thời hạn chuyển đổi vì mỗi công việc phải làm trong khoảng thời gian khác nhau nên nếu hạn định về thời gian thì công việc không hoàn thành, hoặc người thực hiện sẽ thấy không yên tâm công tác.