Sáng 28-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) nghe Ban Dân nguyện báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011.

Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, từ đầu năm đến nay, công dân đến khiếu nại, tố cáo và gửi đơn đến QH, các cơ quan của QH, các Đoàn đại biểu QH có xu hướng giảm về số lượng người và số vụ việc, nhưng số lượt đoàn đông người lại tăng so cùng kỳ năm 2010. Công tác tiếp công dân được các cơ quan của QH, của Ủy ban TVQH, các Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH quan tâm, chú trọng hơn và đã có sự kết hợp giữa tiếp công dân với việc nghiên cứu, xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tại trụ sở tiếp công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong thời gian từ ngày 15-8-2010 đến 15-8-2011, Ban Dân nguyện đã giúp Ủy ban TVQH tiếp hơn sáu nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, trong đó có một số trường hợp công dân khiếu nại gay gắt, kéo dài và các đoàn khiếu kiện đông người tập trung trước trụ sở Văn phòng QH. Với sự chỉ đạo của Ủy ban TVQH, Ban Dân nguyện đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc tiếp công dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế. Đó là: Việc tiếp công dân chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của QH, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của QH gặp nhiều khó khăn do tình trạng đơn, thư vượt cấp, nội dung trùng lặp, thiếu tài liệu chứng cứ; công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan còn hạn chế do sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước chưa tốt.

Ủy ban TVQH đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, QH khóa XII. Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, trong năm qua, các cơ quan của QH, Chính phủ, các bộ, ngành ở T.Ư đã quan tâm tích cực đến việc nghiên cứu, giải quyết kiến nghị và trả lời cử tri. Hầu hết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, QH khóa XII đều được các cơ quan nghiêm túc tiếp thu, giải quyết và trả lời. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc nhiều bộ, ngành còn để kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp QH, gây bức xúc trong dư luận xã hội mà nguyên nhân chính là do sự phối hợp giữa các bộ, ngành thiếu chặt chẽ. Ủy ban Dân nguyện đề nghị Ủy ban TVQH yêu cầu Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong phạm vi trách nhiệm của mình, quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri để công tác này đạt hiệu quả tốt.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH đóng góp ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đề nghị của Chính phủ, trong nhiệm kỳ khóa XIII, sẽ có 115 dự án, trong đó có ba bộ luật, 104 luật, một nghị quyết của QH, sáu pháp lệnh và một nghị quyết của Ủy ban TVQH được trình để QH cho ý kiến, xem xét, thông qua. Các dự án được chia thành sáu lĩnh vực theo các tiêu chí đã được xác định trong Nghị quyết số 48-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị. Chính phủ đề nghị QH đổi mới trong việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, trong đó không phân chia thành chương trình chính thức và chương trình chuẩn bị, nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao chất lượng của công tác xây dựng luật.