UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5780 QĐ.UBND, ngày 22/11/ 2016, về việc phân bổ gạo hỗ trợ 3 tháng còn lại của học kỳ I - năm học 2016 - 2017 cho học sinh trên địa bàn; theo đó:

Phân bổ 928.605 kg gạo (chín trăm hai mươi tám tấn, sáu trăm lỉnh năm kilôgam)cấp về các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trong 03 tháng, học kỳ I, năm học 2016-2017.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã có danh sách (xem biểu danh sách ở dưới) đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời.

Giao Sở Giáo dục yà Đào tạo, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã liên quan phối họp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển; Chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.

Nghe An phan bo hon 928 tan gao ho tro cho hoc sinh - Anh 1

Niềm vui của các em học sinh Trường THCS Tam Hợp (Tương Dương) khi được nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: P.V

Kinh phí thực hiện việc xuất kho, vận chuyển, giao nhận giao hỗ trợ cho học sinh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 15777/BTC - TCDT ngày 4/11/2016 của Bộ Tài chính; UBND các huyện, thị xã chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển gạo cho học sinh, sau đó tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết đinh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh sách phân bổ gạo (đơn vị tính kg):

TT Đơn vị huyện Số gạo đề nghị cấp 3 tháng còn lại của học kỳ I năm học 2016 2017 Số gạo cấp bù năm học 2015 - 2016 Tổng số gạo được cấp
1 Huyện Thanh Chương 59460 59460
2 Huyện
Anh Sơn 12195 12195
3 Huyện
Tân Kỳ 51900 51900
4 Huyện Nghĩa Đàn 53940 53940
5 Huyện
Quỳ Hợp 88515 45375 133890
6 Huyện
Quỳ Châu 83145 83145
7 Huyện
Quế Phong 93705 93705
8 Huyện
Con Cuông 84540 84540
9 Huyện Tương Dương 130125 16140 146265
10 Huyện
Kỳ Sơn 201060 201060
11 Thị Xã
Thái Hòa 7680 7680
12 Huyện Quỳnh Lưu 825 825
Cộng 867090 61515 928605

UBND tỉnh