Năm 2007, thế giới bắt đầu làm quen với một khái niệm hoàn toàn mới: Ngày Quốc tế… đàn ông!