(NB&CL) - Sau bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu phen vùng dậy quật cường, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng Tháng Tám. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên của thế giới ra đời. Cuộc khai sinh vĩ đại ấy làm tươi mới cả hồn cây, ngọn cỏ.

Ngày 2/9/1945, giữa Thủ đô Hà Nội mới giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới rằng: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do... Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Lời tuyên ngôn ấy chính là kết tinh của tinh thần và ý chí Việt Nam, là tâm truyền và lời hịch gửi đến muôn đời con cháu mai sau.Thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám, một lúc khiến “Pháp bại, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị...” giành quyền làm chủ đất nước về tay nhân dân. Vinh quang ấy thuộc về toàn thể nhân dân, thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lịch sử luôn luôn khắc ghi điều đó. Cuộc khai sinh của chế độ mới làm khai thông sức mạnh tiềm tàng của những nghìn năm lịch sử dân tộc, mở ra dòng chảy mạnh mẽ của những giá trị mới. Sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại đã làm cho dân tộc Việt Nam mang một tầm vóc mới, sức mạnh mới đạp bằng mọi khó khăn, thử thách, làm nên những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và vững bước tiến lên xây dựng CNXH.

Suốt 69 năm qua, lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng sang sảng, đầy kiêu hãnh và tự hào từ quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quân và dân ta, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ sau khi đất nước thống nhất, cả nước bước vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trong tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Đời sống của nhân dân được cải thiện từng ngày, cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng một bước đáng kể, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và ủng hộ nhiệt tình đã phát huy hiệu quả. Song đường cách mạng không phải chỉ có hoa hồng, đoạn đường sắp tới còn nhiều chông gai, nhất là trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn thách thức của bản thân nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập. Một lần nữa, bài học về sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân lại được Đảng ta đặt lên hàng đầu để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

69 năm qua, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, con tàu cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi. 69 năm ấy, tình đoàn kết muôn người như một đã giúp Việt Nam làm nên chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh và đang khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Bài học đoàn kết ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay. Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do.