Sáng 2/11, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm 7 chương và 47 điều). Theo Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi, pháp luật bảo hiểm tiền gửi quy định việc trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền phải được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tòa án mở thủ tục phá sản hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn. Người dân không phải đóng phí khi gửi tiền tại ngân hàng, tổ chức tín dụng mà chỉ có các tổ chức tín dụng, ngân hàng, doanh nghiệp mới phải đóng phí bảo hiểm tiền gửi…

Cũng trong sáng 2/11, QH đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục đại học; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII. Buổi chiều, QH làm việc ở tổ, thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII.

TS-CT