(VOV) - Nhờ đoàn kết mà sức mạnh Việt Nam được nhân lên gấp bội và cần phải đoàn kết để đưa đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định như vậy khi tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra ngày 11/11, nhân kỷ niệm lần thứ 79 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2009). Cùng dự có ông Vũ Trọng Kim, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Ngô Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã đón nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa cấp tỉnh” vì có nhiều thành tích trong xóa đói giảm nghèo, khuyến học, giữ gìn an ninh trật tự. Thông qua phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khu 8, xã Kim Đức không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 6%, làn điệu hát Xoan truyền thống được gìn giữ và đang được Nhà nước cho phép lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Nói chuyện với bà con khu 8, xã Kim Đức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh những thành tích đạt được cho thấy ở đâu nhân dân đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được củng cố, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy thì ở đó đời sống mọi mặt phát triển. Đoàn kết là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kể từ khi thành lập, trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều làm tốt việc tập hợp các tầng lớp nhân dân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đổi mới, nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, trong gian nan thử thách càng thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong năm nay, như tăng trưởng kinh tế hơn 5% trong bối cảnh khó khăn do tác động khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, có đóng góp quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Trong thắng lợi này có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân của sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nguyên nhân của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta thì còn có nguyên nhân truyền thống cực kỳ quí báu đó là đoàn kết. Nguyên nhân này là bài học xuyên suốt từ khi đất nước Việt Nam mới hình thành. Nhân dịp này chúng ta chúc mừng những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận luôn nêu cao vai trò, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết. Đoàn kết để bảo vệ tổ quốc, đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh, đoàn kết để chăm lo cho người nghèo. Có thể nói hoạt động của Mặt trận Tổ quốc rất đa dạng, phong phú”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong bà con khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới. Đoàn kết từ làm những việc nhỏ, từ trong mỗi gia đình, các dòng họ. Có như vậy mới tạo được sức mạnh để nâng cao đời sống nhân dân./. Lê Huy Nam