(HNMO)- UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định cho phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều: Thi công lắp đặt các đường ống nước thuộc dự án cấp nước cho 6 phường, quận Hoàng Mai.

Theo đó, UBND thành phố cho phép Công ty nước sạch Hà Nội thi công lắp đặt đường ống cấp nước trên hành lang hạ lưu đê hữu Hồng, tại các vị trí: từ K70+860 đến K73+420 lắp đặt đường ống D800; từ K71 đến K72+200 và từ K72+650 đến K73+100 lắp đặt đường ống D100- D150; từ K75+500 đến K76+800 lắp đặt đường ống D50-D100-D200. Thời gian thực hiện từ ngày 1-11-2010 đến hết ngày 30-4-2011. UBND thành phố yêu cầu Công ty nước sạch Hà Nội trong quá trình tổ chức thi công phải giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn đê điều, không ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Khi tiến hành thi công phải báo và chịu sự giám sát kỹ thuật về an toàn đê điều của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội. Khi hoàn thành thi công lắp đặt các đường ống nước phải vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công; 15 ngày sau khi nghiệm thu phải bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu hoàn công về Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Bên cạnh đó, ngoài việc thi công lắp đặt các đường ống nước đã được cho phép, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê. Trong quá trình khai thác sử dụng các đường ống nước, Công ty phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nếu có sự cố hư hỏng phải kịp thời xử lý và báo cáo Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. UBND thành phố giao Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đê điều, giám sát thi công lắp đặt các đường ống theo quy định tại quyết định của thành phố và quy định của pháp luật có liên quan.