HNP - Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế gây ra có nguy cơ gây ô nhiễm cao, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế, cộng đồng dân cư và hạn chế đến mức thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch bảo vệ y tế năm 2012.

Nội dung của kế hoạch tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại, xử lý rác thải y tế và chất thải lỏng y tế; hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải lỏng và rắn; công tác vệ sinh phòng chống dịch để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh. Ngoài ra, ngành tích cực tăng cường tuyên truyền bảo vệ y tế ở các cơ sở và cộng đồng; kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động của ô nhiễm và đưa các biện pháp khắc kịp thời; nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ ngành y tế và cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường.

Ngành yêu cầu các phòng, ban; trung tâm y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe và các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; truyền thông bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức của cán bộ, bệnh nhân và người nhà; triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường phòng chống dịch; tập huấn quản lý chất thải y tế, thu gom, xử lý rác thải theo quy định.

Như Hoa