Đà Nẵng là một thành phố đang phát triển rất mạnh, vì thế có những chính sách thu hút nhân tài mạnh mẽ, trong đó nhân lực các ngành CNTT, du lịch, quản trị kinh doanh, quản lý, kiến trúc... rất được chào đón.