Ngày 17-1, tại Hà Nội, ngành Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến.

Trong năm 2013, ngành khoa học và công nghệ đã thực hiện có kết quả nhiều mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ. Điển hình là việc Quốc hội chính thức thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Toàn ngành đã tập trung triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Cùng với đó, nhiều chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia cũng được thực hiện. Đặc biệt là ba Chương trình quốc gia: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Năm 2013 đánh dấu bước thay đổi theo chiều hướng tốt của ngành khoa học và công nghệ. Hiện nay, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) cùng một số Nghị định, văn bản đã được ban hành. Điều này tạo tiền đề cho năm 2014, năm thực hiện cụ thể những văn bản, cơ chế chính sách đi vào cuộc sống bằng việc lần đầu tiên cơ chế khoán tới sản phẩm cuối cùng trong hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện. Tuy vậy, Bộ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước cần đề ra những tiêu chí cụ thể khi giao đề tài cho các nhà khoa học và cần công khai minh bạch trong quá trình thực hiện khoán để giới khoa học tự giám sát và phản biện lẫn nhau.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần lưu tâm đến các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng trong đó chú trọng đến kiểm định chất lượng; vấn đề thủ tục của lĩnh vực sở hữu trí tuệ... Đồng thời, Bộ cần có cơ chế chính sách đãi ngộ cho lực lượng công tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cần kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực đào tạo nhân lực không chỉ cho Nhà máy điện hạt nhân mà còn cho nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.

* Ngày 17-1, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng công tác năm 2014. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Năm 2013, với phương châm hoạt động "Chất lượng, đồng bộ, đổi mới và đột phá phát triển", Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nỗ lực phát huy truyền thống, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ và chương trình công tác trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học xã hội, nghiên cứu khoa học nhân văn, nghiên cứu quốc tế và khu vực, nghiên cứu khoa học xã hội vùng, điều tra cơ bản, khảo sát tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và hợp tác nghiên cứu với các ngành và địa phương... Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục kế thừa những kết quả công tác đã đạt được, phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo để đạt chất lượng và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là công tác nghiên cứu khoa học.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Viện tiếp tục nỗ lực, chủ động hơn nữa trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; trong việc quảng bá, tôn vinh nền văn hiến Việt Nam với thế giới trong bối cảnh hòa nhập khu vực và quốc tế. Mỗi cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tranh thủ những cơ hội mới để phát triển năng lực của mình.