Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Ngan hang Nha nuoc chap thuan cho BIDV phat hanh 20.000 ty dong trai phieu - Anh 1

Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID).

Theo đó, BIDV được phép phát hành trái phiếu tối đa 20.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Lãi suất trái phiếu do Ngân hàng BIDV quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho BIDV.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

BIDV mua lại trái phiếu năm 2017 nói trên theo nội dung mua lại trái phiếu nêu tại Phương án phát hành năm 2017 đã trình NHNN trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành và quy định hiện hành về mua lại trái phiếu; trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ban điều hành của BIDV cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là tập trung triển khai đề án tăng cường năng lực tài chính toàn diện trong đó có quyết tâm thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ từ các kênh nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính, phát hành riêng lẻ, phương án ESOP và nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu tăng vốn có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu.

Đồng thời, BIDV sẽ thực hiện các giải pháp nội tại để nâng cao năng lực tài chính thông qua cơ cấu lại danh mục tài sản, tăng cường thoái vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, gia tăng chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh….

Năm 2016, BIDV đã phát hành trái phiếu thành công trong 2 đợt vào tháng 8/2016, huy động tổng cộng 2.700 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 10 năm, giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Tại ngày 31/03/2017, tổng tài sản của BIDV đạt 1.026.251 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng hơn 758.530 tỷ đồng, tăng 35.000 tỷ đồng.

Hồng Quân