BizLIVE - MBB sẽ phát hành hơn 33,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013, tương ứng tỷ lệ phân phối là 100:3. Nguồn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2013 sau trích lập các quỹ.

Ngày 22/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Quân đội theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 719/BC-MB-HĐQT ngày 21/8/2014.

Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 và Nghị quyết thường trực Hội đồng Quản trị công ty số 36/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 13/6/2014.

Theo đó, MBB sẽ phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013, tương ứng tỷ lệ phân phối là 100:3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm).

Nguồn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2013 sau trích lập các quỹ.

Sau phát hành, MBB sẽ tăng vốn điều lệ đợt 1/2014 thêm gần 337,7 tỷ đồng, từ 11.256 tỷ đồng lên khoảng 11.594 tỷ đồng.

Được biết, tại Đại hội cổ đông năm 2014 của ngân hàng MB, các cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó, đợt 1 phát hành 33,7 triệu cổ phiếu để trả cổ phiếu thưởng cho năm 2013 với tỷ lệ 100:3 trong quý II/2014 và đợt 2 phát hành 390,6 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước trong thời gian quý III và IV/2014.