(NDHMoney) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET-HNX) vừa thông báo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2012.

Cụ thể, trong cuộc họp, các cổ đông đã thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu: doanh thu tăng không dưới 15% so với 2011, số lượng sản phẩm sản xuất ra tăng từ 10% trở lên so với 2011, lợi nhuận sau thuế không dưới 60% so với vốn điều lệ, tỷ lệ chia cổ tức không dưới 40% vốn điều lệ.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua tờ trình chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50% vốn điều lệ vào thời điểm 30/6/2012. Các cổ đông cũng đã nhất trí trích 600 triệu đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế thưởng cho Ban điều hành. Đại hội cũng giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định về tỷ lệ tạm ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức năm 2012 trên cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ tạm ứng không quá 20% vốn điều lệ.