HĐQT CTCP Bột giặt NET cho biết, ngày 30/11/2016 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền.

NET du kien chi 33,6 ty dong tam ung co tuc 2016 - Anh 1

Theo đó, mức tạm ứng 2016 là 15%/Vốn điều lệ. Điều này đồng nghĩa với việc NET ước tính phải trả khoảng 33,6 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán lần lượt là 30/11/2016 và 14/12/2016.

Theo báo cáo tài chính quý III của NET, doanh thu thuần đạt khoảng 226,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 85 tỷ đồng, vượt khoảng 6% so với kế hoạch đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 68 tỷ đồng, lũy kế doanh thu thuần đạt hơn 603,4 tỷ đồng, đạt gần 72% so với kế hoạch đề ra.

Ngọc Đỗ