Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2015 là vào 5/7/2016.

HĐQT của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX - HNX) đã thống nhất trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào ngày 4/1/2016 với tỷ lệ 9% cổ phiếu.

Tới đây, ngày 15/7/2016, NDX sẽ trả cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2015 là vào 5/7/2016.

NDX đã công bố BCTC quý I/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 26,6 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy doanh thu kỳ này của NDX giảm nhưng tỷ trọng doanh thu kinh doanh bê tông tăng hơn so với doanh thu xây lắp do đó đem lại hiệu quả cao hơn sau khi công ty đầu tư 15 tỷ thiết bị trạm 90m3/h và xe vận chuyển bê tông.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, NDX lãi sau thuế hơn 2,36 tỷ đồng, gấp 2,65 lần cùng kỳ năm trước.