Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý việc cụ thể hóa các chương trình phối hợp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế bền vững...