Năng lượng không tự sinh ra cũng không bị mất đi, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.