ND - Việc bảo đảm cung cấp năng lượng ổn định luôn là một thách thức với Nhật Bản. Một thách thức khác là phát triển những nguồn năng lượng sạch để giảm bớt ô nhiễm và lượng khí thải CO2. Khoa học kỹ thuật đang được áp dụng để phát triển những nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch - năng lượng xanh.