Trong hai ngày 26-27/6, Ban Vì Sự tiến bộ phụ nữ (Đài THVN) đã tổ chức lớp tập huấn về giới cho cán bộ quản lý lãnh đạo và chủ nhiệm các chuyên mục các đơn vị thuộc Đài. Nội dung của lớp học tập trung vào việc "nâng cao nhận thức giới, lồng ghép giới".