Nhiệm kỳ III (2008-2013) CĐ Công nghiệp tàu thủy (CNTT) VN hoạt động trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, thách thức trước tình hình chung của tập đoàn đang trong tình trạng khủng hoảng về công tác quản lý DN và tổ chức SXKD.

Đồng chí Nguyễn Văn Tích - Phó Chủ tịch CĐ CNTT - đại diện tập đoàn trao tiền ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: C.N

Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, CĐ đã khẳng định vai trò của mình qua các hoạt động động viên NLĐ, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua...

Giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ

Trong nhiệm kỳ qua, trước khó khăn của tập đoàn, nhiều CB đoàn viên tư tưởng không ổn định, thiếu niềm tin vào sự phát triển của ngành đóng tàu, do đó 5 năm qua, bên cạnh sự đào tạo, phát triển mới thì cũng có một lực lượng lớn LĐ trong ngành chuyển công tác, nghỉ chế độ... Đầu nhiệm kỳ, năm 2008 có 59.514 LĐ (không kể LĐ thời vụ) nhưng đến nay chỉ còn 28.533 người, bình quân mỗi năm giảm gần 6.000 người.

Từ những năm đầu của nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã chủ động tham gia xây dựng cơ chế quản lý và nâng cao năng lực quản trị DN, xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, CĐ CNTT VN phối hợp với lãnh đạo tập đoàn ra chỉ thị liên tịch để chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn các đơn vị tổ chức ĐH CNVC, hội nghị NLĐ đảm bảo đúng quy định. Đó là cơ sở quan trọng, quyết định cho kết quả đại đa số các đơn vị trong tập đoàn tổ chức được ĐH, tổ chức ký kết và đánh giá việc thực hiện những nội dung trong TƯLĐTT, hướng dẫn cho 100% NLĐ ký kết HĐLĐ từ 3 tháng trở lên được tham gia BHXH. Thông qua ĐH, kiến nghị của CNVCLĐ được lãnh đạo các đơn vị cùng CĐCS quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn và hạn chế những bức xúc trong quá trình sắp xếp lại LĐ, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách cho NLĐ. Một trong những nội dung quan trọng được CĐ CNTT VN và các CĐCS tích cực tham gia với lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo đơn vị trong xây dựng chương trình tái cơ cấu định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 là đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ CB, CNVCLĐ ngành CNTT.

Đảm bảo chất lượng cán bộ CĐ

Đội ngũ CB CĐ của CĐ CNTT VN luân chuyển nhiều, không ổn định tư tưởng công tác, hoạt động CĐCS gặp nhiều khó khăn, nhiều CB CĐCS không có điều kiện chủ động trong hoạt động của mình... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tập đoàn trong giai đoạn tái cơ cấu, hệ thống CĐ CNTT VN đang được kiện toàn và tổ chức lại cho phù hợp với mô hình tổ chức quản lý SXKD như chuyển giao các CĐCS từ các DN trong diện bán, chuyển nhượng hoặc rút vốn, đồng thời có phương án sáp nhập các CĐCS trong DN có chung ngành nghề kinh doanh...

Mỗi CB CĐ đều nỗ lực tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động nên hầu hết các phong trào của CĐ đều khơi dậy được truyền thống cần cù, sáng tạo của CNVCLĐ. Hàng loạt các công trình, sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng cao như tàu hàng 56.200 tấn của TCty CNTT Nam Triệu, tàu hàng 22.500 tấn số 7 của TCty CNTT Bạch Đằng... Các công trình này đều có dấu ấn của các phong trào thi đua yêu nước do CĐ phát động. Một hoạt động quan trọng nữa mà các CB CĐ của CĐ CNTT VN làm được để động viên NLĐ yên tâm công tác là tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc trực tiếp với CNVCLĐ theo khu vực và từng đơn vị để tuyên truyền và nêu cao khẩu hiệu hành động “Đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, giữ vững SX, vượt qua thách thức” của Đảng bộ tập đoàn đề ra.

Kinh nghiệm mà CĐ CNTT VN rút ra sau những năm hoạt động trong khó khăn là nâng cao năng lực tham gia quản lý của đội ngũ CB CĐ; chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị tìm kiếm việc làm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ. Hơn thế, hoạt động CĐ phải xuất phát từ cơ sở, từ tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ.