Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành nhiều biện pháp để nâng cao năng lực khai thác thông tin về sở hữu trí tuệ.