Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nang cao hieu qua su dung tai san cong - Anh 1

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể theo hướng hạn chế trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán. Đồng thời, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô-tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xác nhận đơn vị đủ điều kiện và xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1-3-2017; chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô-tô công; đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất,…