* Đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nhân Dân

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, ủy ban kiểm tra các cấp trong khu vực đã tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và cấp ủy đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác. Số đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền ủy ban kiểm tra các cấp khu vực phía nam tăng hơn so với cùng kỳ, nhưng cơ bản đã được giải quyết. Nhiều ý kiến phát biểu chỉ ra một số hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát như: một số ủy ban kiểm tra chưa chủ động khai thác tốt các nguồn thông tin để kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, lãng phí chiếm tỷ lệ thấp trong các nội dung đã kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc thi hành kỷ luật chưa được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Hội nghị thống nhất, thời gian tới, ủy ban kiểm tra các cấp khu vực phía nam cần chủ động khắc phục các hạn chế, khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hai ngày 15 và 16-7, tại TP Huế, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng khu vực miền trung - Tây Nguyên sáu tháng đầu năm. Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các Quân khu IV, V và lãnh đạo UBKT của 13 tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực. Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Lê Hồng Liêm chủ trì Hội nghị. Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền trung - Tây Nguyên sáu tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Sáu tháng qua, UBKT các cấp trong khu vực kiểm tra 573 đảng viên và 87 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Về thi hành kỷ luật đảng viên, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật 982 đảng viên; trong đó, khiển trách 424 đảng viên, cảnh cáo 421 đảng viên, cách chức 47 đảng viên, khai trừ Đảng 90 đảng viên. Cấp ủy các cấp xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, trong đó, cảnh cáo một tổ chức đảng, khiển trách 11 tổ chức đảng. Hội nghị cũng đã sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Liêm nhấn mạnh: UBKT các cấp cần tăng cường quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị và tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy. Giải quyết đúng thời gian quy định các đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong hai ngày 14 và 15-7, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với sự tham dự của hơn 200 đảng viên thuộc 19 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đảng viên đã nghe báo cáo viên giới thiệu, phân tích những nội dung cơ bản, quan điểm lớn và những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Ban Biên tập và Đảng ủy Báo Nhân Dân thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng chính trị, nghiệp vụ, văn hóa các ấn phẩm Báo Nhân Dân... Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Đảng ủy Báo Nhân Dân yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là địa chỉ văn hóa. Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt vững vàng về chính trị, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc. Toàn thể cán bộ, đảng viên tập trung trí tuệ xây dựng các đề án đổi mới, các chương trình, đề tài tuyên truyền, theo hướng bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, chủ trương vừa được Đại hội XI của Đảng thông qua; bám sát, tìm hiểu và phản ánh sinh động các vấn đề bức xúc trong cuộc sống mà bạn đọc quan tâm. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Về công tác xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc học tập lý luận, quán triệt nghị quyết, các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trọng tâm là nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi bộ, đảng bộ. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ và công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-T.Ư, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm của việc làm theo; xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính, xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng trong cơ quan hoạt động có hiệu quả. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2010 - 2015; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đoàn kết nhất trí, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm Báo Nhân Dân, luôn giữ vững định hướng chính trị, xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.