Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Đây là biện pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức đảng, đồng thời góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức, phẩm chất và phát triển đảng.

Qua năm năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo được một số chuyển biến tích cực. Phần lớn các đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng. Nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, nâng cao, gắn với nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực. Nhiều đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Một số chi bộ có sự đổi mới nội dung sinh hoạt theo chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít chi bộ thực hiện chưa nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt dàn trải, thiếu sự đổi mới và chưa đi sâu những vấn đề trọng tâm mà chi bộ cần quan tâm lãnh đạo. Nhiều nội dung sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên môn, nhẹ về công tác xây dựng Đảng. Một bộ phận đảng viên trong tự phê bình và phê bình còn có biểu hiện né tránh, cấp dưới ngại góp ý với cấp trên. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp vẫn diễn ra, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ cần duy trì nền nếp sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung sinh hoạt cần sát thực, bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục cao, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo sinh hoạt tại chi bộ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Trong sinh hoạt, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để biểu dương, động viên kịp thời những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, kiểm điểm nghiêm túc đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm tư cách đảng viên.

NGUYỄN VĂN BÀN(Hà Nội)