KTĐT - Đây là một trong những nội dung của kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm sản của UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ảnh minh họa. Internet

Theo đó, việc thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư, nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản phải bảo đảm nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, không bỏ sót theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trong qua trình kiểm tra, đánh giá có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đúng thời gian và đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Qua kiểm tra, UBND huyện sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều để khuyến khích các cơ sở làm tốt, đồng thời xử lý kịp thời cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

Mục tiêu của kế hoạch kiểm tra lần này là đánh giá các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, tránh nhiệm cho các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động nuôi trồng, khai thác, sơ chế, chế biến, vận chuyển, thu mua, bảo quản, đóng gói, sản xuất kinh doanh vật tư nông sản trên địa bàn.