Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã và đang tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, hệ thống có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nang cao chat luong he thong chinh tri co so xa o Loc Ha - Anh 1

Những chuyển biến tích cực

Là huyện đồng bằng ven biển, Lộc Hà có hơn 4.200 đảng viên sinh hoạt trong 32 tổ chức cơ sở Đảng. Theo đánh giá của Huyện ủy Lộc Hà, những năm qua, nhiều cấp ủy cấp xã đã có sự đổi mới nội dung, quy trình và xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong việc ban hành các nghị quyết cũng như lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cơ sở, các đảng bộ cấp xã của huyện đã nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện ở cơ sở.

Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước. Tính đến tháng 8-2016, toàn huyện Lộc Hà có 260 cán bộ, công chức cơ sở được đào tạo từ trung cấp trở lên, cán bộ chuyên trách 132 người, công chức 127 người...; bình quân mỗi xã có 21 đến 22 cán bộ trở lên; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ cấp ủy cấp huyện về làm bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã để thay thế số cán bộ hạn chế về trình độ, năng lực hoặc đưa cán bộ chủ chốt đi luân chuyển để có thêm thực tiễn công tác, đủ điều kiện cho công tác bổ nhiệm, đề bạt đã được quan tâm. Năm năm qua huyện đã bổ nhiệm 30 đồng chí.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp xã đã khắc phục một bước tình trạng bao biện làm thay công việc của chính quyền, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã từng bước được nâng lên. Một số xã đã tổ chức được các cuộc giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của UBND đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành theo pháp luật. Hầu hết UBND các xã đã ban hành quy chế làm việc. Phong cách, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt có sự chuyển biến tích cực theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân, từng bước khắc phục tình trạng phiền hà, sách nhiễu dân. Bộ phận “một cửa” của cấp xã đã phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhu cầu về thủ tục hành chính cho nhân dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở đã xây dựng được quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tham gia xây dựng chính quyền và giám sát, kiểm tra hoạt động của chính quyền. Hoạt động hòa giải của MTTQ ở cơ sở cũng góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giảm đáng kể các “điểm nóng” và tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Sau sự cố môi trường biển, các xã ven biển gặp rất nhiều khó khăn, dù vậy, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân, chín tháng năm nay, sản xuất nông nghiệp của Lộc Hà vẫn đạt kết quả tốt, công tác thu ngân sách được tập trung, kinh tế tập thể có bước phát triển, có 13 HTX được thành lập, 148 hộ được cấp phép kinh doanh mới, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm… Huyện ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ của cả hệ thống chính trị cơ sở các xã đã có những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định kinh tế...

Và các giải pháp đột phá tiếp theo

Tuy nhiên, theo Ban Thường vụ Huyện ủy, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở của huyện vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền một số xã còn thấp; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; MTTQ và các tổ chức đoàn thể hoạt động chưa tích cực... Công tác phát triển đảng ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; năng lực lãnh đạo một số chi bộ ở các thôn còn yếu. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm chưa phản ánh đúng thực chất...

Để hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Huyện ủy Lộc Hà xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã giai đoạn 2016 - 2021. Theo đó, chú trọng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính.

Trước hết, các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tốt quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, công tác chỉ đạo của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị ở cơ sở; kết hợp xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng của các chi bộ, đảng bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Các cấp ủy cần quán triệt và thực hiện đúng quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tích cực lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hằng năm xây dựng tốt quy hoạch cán bộ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước đáp ứng được nhiệm vụ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.