Trưởng Ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn, tổ dân phố để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nhiệm vụ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư...

Thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn chất lượng Trưởng Ban Công tác Mặt trận trong thời gian qua đã từng bước nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên do điều kiện cung cấp thông tin, trang bị tài liệu, thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở một số khu dân cư chưa được quan tâm vì vậy chất lượng Trưởng Ban Công tác Mặt trận còn hạn chế, kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng nói trước công chúng chưa được tập huấn nên trong tổ chức các hoạt động còn gặp khó khăn, lúng túng. Để nâng cao chất lượng của Trưởng Ban Công tác Mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận theo quy định của Điều lệ, cần thường xuyên duy trì, tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận, đa dạng hóa các hình thức tập huấn thông qua trang bị tài liệu, mời tham gia các hội nghị do Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức, tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận hoặc Ban Công tác Mặt trận giỏi ở các cấp, quan tâm tham mưu thực hiện chính sách, chế độ phụ cấp và công tác động viên khen thưởng đối với đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận. VŨ DƯƠNG CHÂU