Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác xây dựng Đảng của huyện đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Cụ thể, các cơ sở Đảng (CSĐ) và từng đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng thuận, thống nhất cao; chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án thực hiện Chương trình 01 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc huyện Thanh Trì trong tình hình mới”; triển khai Đề án thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Thanh Trì trực thuộc Huyện ủy.

Nang cao chat luong cong tac phat trien Dang - Anh 1

Phát triển cơ sở Đảng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2015- 2020

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 09 của Thành ủy (đã kết nạp 12 đảng viên, thành lập 3 tổ chức Đảng, 12 tổ chức đoàn thể với 578 đoàn viên). Thực hiện việc chia tách, sáp nhập các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba đến các tổ chức CSĐ đảm bảo đúng quy định, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác nghiệp vụ Đảng thường xuyên, đột xuất khác. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu, ý thức của đảng viên.

Ngoài ra, Huyện ủy đã triển khai việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức một cách nghiêm túc. Theo đó, Huyện đã tiến hành rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định để đánh giá thực trạng số biên chế và lao động hợp đồng hiện nay; dự thảo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Cơ quan Dân Đảng. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Công tác cán bộ trước và sau bầu cử được hướng dẫn chuẩn bị kỹ lưỡng.

Song song với việc xây dựng kế hoạch là công tác rà duyệt, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, là tập trung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND. Kết quả, huyện đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, hiệp y, chuẩn y, kiện toàn chức danh cán bộ 35 đồng chí; giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP 2 đồng chí; chỉ định tham gia cấp ủy 4 đồng chí, thôi tham gia cấp ủy 1 đồng chí. Quan tâm làm tốt công tác chính sách cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu, cán bộ đương chức. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp quản lý.

Thanh Trì là huyện ven đô phía Nam thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên gần 6.300ha (trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 50%); dân số hơn 23 vạn người; huyện có 15 xã và 1 thị trấn. Hiện toàn huyện có 50 tổ chức cơ sở Đảng (30 Đảng bộ, 20 chi bộ), với hơn 9.170 đảng viên…

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ và UBKT Huyện ủy năm 2016; giám sát thường xuyên việc sinh hoạt Đảng của các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổ chức 6 cuộc giám sát, kiểm tra theo chuyên đề và khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và 8 đảng viên (trong đó có 1 Huyện ủy viên) về công tác lãnh đạo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tài chính, tài sản của Đảng. Tiếp nhận, thụ lý, kết luận giải quyết 4/12 đơn, theo dõi, nắm tình hình và đề nghị chuyển giám sát chuyên đề 01 đơn; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 đảng viên vi phạm.

Ngoài ra, huyện còn lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Cụ thể là việc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, có 109 làng, tổ dân phố đăng ký điển hình “Dân vận khéo”. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác ra quân tổng vệ sinh môi trường cuối mỗi tuần.

“Thông qua đó đã vận động nhân dân hiến 190m2 đất, trị giá trên 700 triệu đồng, đóng góp trên 5 tỉ đồng và gần 4.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi. Ban hành 8 văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện QCDC và chỉ đạo công tác tổ chức đại hội các hội, đoàn thể...” – Bí Thư huyện ủy Trần Văn Khương nhấn mạnh.

Tuệ Liên